נזקי גוף ורכוש

דיני הנזיקין מונים שורה ארוכה של עוולות.

מטרת דיני הנזיקין – מטרת הפיצוי על הנזק הוא השבת המצב לקדמותו.

הכלל הבסיסי בפיצוי על נזק הוא החזרת המצב לקדמותו (RESTITUTIO IN INTEGRUM) לעיתים זה בלתי אפשרי, לפיכך יש להעמיד את הניזוק, במונחים כספיים, קרוב למצב בו היה נתון לפני קרות הפגיעה.

דיני הנזיקין מקיפים התנהגויות או התנהלויות שונות של בני אדם ו/או ארגונים שונים כ”עוולה” (TORT).
כאשר מוגדרת העוולה בדין (חיקוק, הלכה משפטית, התנהגות), עולה הזכות לתבוע פיצויים מגורם העוולה, כלומר מהמזיק/המעוול.

מהו אם כך נזק
הנזק מוגדר בפקודת הנזיקין כ”אבדן חיים, אבדן נכס, נוחות, רווחה גופנית או שם -טוב, או חיסור מהם וכל אובדן או חיסור כיוצאים באלה”.
באופן דומה, כאשר צד כלשהו (פרט או תאגיד) נמנע מביצוע פעולה לצד שני או ביצע פעולה אשר על פי הדין (חוק, צו, מנהג) היה עליו לבצע או להימנע מביצועה והדבר גרם לנזק, או אז תבחן הפרתו בדין.

לרוב בחינת העוולה בעולם המשפטי נעשית במבחן אובייקטיבי המכונה “האדם הסביר”.
ה”אדם הסביר” הוא דמות דמיונית (היפותטית) אך היא מהווה כלי במשפט הישראלי שבאמצעותה בוחנים האם אדם (פרטי או תאגיד) הפר סטנדרט התנהגות נדרש – ואז הוא ייחשב כאחראי.

כך גם כאשר פרט או תאגיד נמנע מביצוע פעולה לטובת פרט או תאגיד אחר, אשר על פי החוק או צו בית משפט או כמנהג היה עליו לבצע או לא לבצע על פי דין והיא גרמה לנזק לצד ג’, או אז תבחן הפרתו בדין.

בדיני הנזיקין ניתן למצוא שתי עוולות עיקריות הנחשבות כעוולות מסגרת, שעליהן ניתן לצקת עוולות פרטיקולריות (ספציפיות) המפורטות בהרחבה בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] והן.

א. עוולת הרשלנות – המוגדרת בסעיף 35 לפקודה.
ב. עוולת הפרת חובה חקוקה – המוגדרת בסעיף 63 לפקודה. עוולה זו יוצרת עילת תביעה בנזיקין על פי חובות העולות מחיקוקים אחרים.

הפרת אחת מעוולות המסגרת המוזכרות לעיל, על ידי צד כלשהו (פרט או תאגיד) עלולה להוביל לגרימת נזקים והדבר יקים עילה לתביעה נזיקית על ידי הניזוק. הפיצוי לרוב הוא כספי.

נזקי גוף

הדיון בנזקי גוף וגרימתם יכול להקיף ספריה שלמה.
בראשי פרקים בלבד יצויין כי יש לעשות הבחנה בין נזק גוף הנראה לעין לבין נזק גוף שאינו נראה לעין וניתן לאבחנו לעיתים בשלבים מאוחרים יותר.

ההבחנה הזו תקבע בסופו של דבר את רצינות הפגיעה שבגללה נשללת יכולתו של הנפגע להתמודד עם פגיעתו הנפשית או הגופנית. המבחן לקבוע זאת היא הקירבה הסיבתית לקרות המקרה וההוכחה הברורה של הנזק שנגרם.

בפגיעות גופניות הנגרמות כתוצאה מטיפול רפואי, צריך לזכור כי המדע/הרפואה אינם מתיימרים לספק מידע מושלם על כל נזקי הגוף, תהליכיהם ותוצאותיהם העלולים להיגרם כתוצאה מטיפול רפואי. המדע הרפואי הוא דינמי, מתקדם ומתפתח בקצב מהיר. לכן כשבוחנים מקרה של נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מרשלנות רפואית יש לבחון את המקרה בראי הזמן הרלוונטי, מה הרפואה הנוהגת בזמן הרלוונטי לפגיעה. כי הרפואה היום אינה כמו לפני עשורים. לא בהכרח שמה שהיה נכון לטיפול רפואי נוהג במועד קרות המקרה הנזקי הגופני נכון למה שנהוג לטיפול כיום. לכן, אם בספרות רפואית נדונו תופעות לוואי כאלו ואחרות אין זה מלמד כי לא תיתכנה תופעות אחרות שטרם צפו אותן ברפואה או שאם הן נצפו ברפואה מיישמים אותם לטיפולים הרלוונטים למקרה הנזיקי הרלוונטי.

נכון הוא כי החלטות רפואיות של רופא צריכות להיות מבוססת ידע רפואי עדכני ובהתאם לנורמות מקובלות בעת הרלוונטית בעולם הרפואה. אבל, סבירות אמצעי הזהירות הננקטים נקבעים על פי אמות מידה אובייקטיביות / נורמטיביות. ייתכן מקרים בהם פרקטיקה נוהגת עלולה שלא לענות על סטנדרט התנהגות נדרש. לא הפרקטיקה הרפואית המקובלת היא לבדה תחרוץ את גורל שאלת התרשלותו של הרופא המטפל. זה חשוב אך בית המשפט בדרך כלל יבחן את מכלול השיקולים הנלווים לכך.

כמו כן בנזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונות דרכים למשל, יש להבחין בין הניזוקים במעגל הראשון לבין אלו שניזוקו במעגל השני.

הניזוק במעגל הראשון הוא הניזוק הישיר, כלפיו מי שפגע בו וגרם לו נזק גוף, הפר את החובה שלא לעשות כן.

הניזוק במעגל השני לרוב הם קרוביו של הנפגע שלקו בנפשם עקב הפגיעה בניזוק הישיר.

במקרה זה חובת הזהירות כלפי מי שנפגע בגופו (הנפגע הישיר) וחובת הזהירות כלפי נפגע או נפגעים משניים מתקיימות במקביל.

לפיכך גם קרובי משפחה ממדרגה ראשונה, למרות שלא נכחו באירוע המזיק (התאונה) שנפגעו בפגיעה נפשית מהותית מהתאונה שנגרמה ליקירם, יכולים לתבוע פיצויים. בית המשפט יבחן אף את תביעתו של נפגע שאינו מדרגה ראשונה שנפגע מבחינה נפשית מהותית ממקרה הנזק של הניזוק הישיר ובדומה לקרובי המשפחה מדרגה ראשונה בחינה זו תיעשה בבחינת ההקשר הסיבתי – עובדתית ומשפטית.

ההבחנה בין הנזק שנגרם כתוצאה מיידית של הלם הפגיעה בניזוק העיקרי, לבין פגיעות שנגרמות בשלב מאוחר יותר תיעשה לפי מידת הפגיעה. מה שיקבע הוא היקף הפגיעה שבגללה לא יכול הנפגע המשני להתמודד עם הלחץ הנפשי שנגרם לו. ובמבחן ההיגיון והצדק תבחן

הקירבה לניזוק, לאירוע, הקשר הסיבתי וההוכחה הברורה של נזק נפשי ממשי מוגדר. לאו דווקא בקרבה של זמן ומקום לאירוע התאונתי.

לפיכך כשקמה עילה לתביעה בשל נזקי גוף, נדרשים לבחון את כלל הנסיבות המקימות את תביעת הפיצוי מהמזיק והיקפן.

נזקי רכוש

כפי שכבר הוזכר לעיל, השבת מצב דברים לקדמותו הוא עקרון/ערך בסיסי בתורת הפיצויים בנזיקין.

המשמעות היא מתן פיצוי מלא לניזוק. אין מדובר על ענישת המזיק או גילויי הזדהות או סמפטיה לניזוק אלא פיצוי על הנזק ותו לא.

הפסיקה הגדירה "רכוש" – ככולל בחובו, הן את היתרונות המופקים בהווה ממנו והן את יסודות ההנאה העתידים לצמוח מן הרכוש.

הפיצויים נועדו לפצות את הניזוק על ירידת הערך או על אובדן הרכוש בהווה ואובדן ההנאות שהיו עתידיות לצמוח מהרכוש בעתיד.

בין מבחני הפיצוי ניתן למצוא את המבחן שעניינו הוכחת גובה הנזק שנגרם לרכוש או שוויו אם הושמד או אבד, או ההפרש שבין ערך הנכס ללאו הפגיעה לבין שוויו לאחר הפגיעה.

כמו כן יש את מבחן סכום ההוצאות שהוציא מי שניזוק רכושו כדי להביא את הנכס הניזוק למצבו לפי ביצוע העוולה.

במקרה של מקרקעין שניזוקו, יבחן הנזק על פי ירידת ערכו של המקרקעין, הנקבע לפי שווי המקרקעין לפני ואחרי העוולה.

הניזוק יבחר בסופו של דבר את הפיצוי הגבוה מבין מבחני המשנה.

לפיכך בית המשפט בבוחנו את הנזקים שנגרמו לניזוק כתוצאה מפעולתו של המזיק, תבחן גם נקודת המבט של המזיק ושל הציבור בכלל על ידי איזון אינטרסים מתנגשים: המזיק פעל כפי שפעל משום שעלות ההשקעה במניעת הנזק גבוהה אל מול האפשרות לגרימת הנזק. או בחינת האשם התורם של הניזוק לגרימת הרשלנות שגרמה לנזקיו והנוגעת לעקרון הפחתת הנזק. והכל לאורו של תום הלב של הצדדים לאירוע.

ישנה חשיבות גבוהה והכרחית כדי שלא להיכנס להַרְפַּתְקָה משפטית מיותרת העלולה לגרום להוצאות משפט מיותרות ובזבוז זמן יקר, לקבל ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין הבקי בהתפתחויות השונות של המשפט הנזיקי.

המידע הנ"ל אינו בא במקום יעוץ משפטי הנכון לכל מקרה לגופו.

פנה עוד היום לקבל ייעוץ משפטי

לשאלות ופרטים נוספים אל תהססו לפנות אלינו ולקבל שירות מקצועי ואמין